Uutuus | Miten keksinnön uutuutta arvioidaan?

Patentoinnin perusedellytys on, että keksintö on uusi. Uutuutta arvioidaan vertaamalla keksinnön piirteitä ennalta tunnettuihin ratkaisuihin, joista sen tulee erota.

Keksinnön tulee olla uusi verrattuna siihen tekniikan tasoon, joka on tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemispäivää. Jos hakemuksessa haetaan etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, verrataan keksinnön uutuutta tekniikan tasoon ennen etuoikeuspäivää. Katso tästä, millä eri tavoin keksintö voi tulla julkiseksi.

Yksi ratkaisu kerrallaan ja yksikin erottava piirre riittää

Aiempia ratkaisuja verrataan keksintöön yksi kerrallaan ja arvioidaan löytyvätkö kaikki keksinnön piirteet yhtenä kokonaisuutena kyseisestä julkaisusta. Jos keksintö eroaa yhdenkin piirteen osalta julkaisun ratkaisusta, keksintö on uusi. Jos itsenäinen patenttivaatimus todetaan uudeksi, kaikki siihen viittaavat epäitsenäiset patenttivaatimukset ovat uusia, koska näiden suojapiiri on kapeampi kuin itsenäisen patenttivaatimuksen suojapiiri. Jos itsenäisen patenttivaatimuksen sisällön todetaan olevan ennalta tunnettu, tutkitaan epäitsenäisten patenttivaatimusten uutuus erikseen.

Tekniset piirteet pääroolissa

Arvioinnissa huomioidaan vain keksinnön tekniset piirteet, jotka ovat nimensä mukaisesti teknisiä ratkaisuja johonkin tekniseen ongelmaan. Patentoitavan keksinnön käyttötarkoitukseen liittyviä piirteitä arvioidaan ajatuksella, että keksintö soveltuu kyseiseen käyttötarkoitukseen, eivätkä ne siis rajaa patenttivaatimusta uutuustarkastelussa. Esimerkiksi jos patenttivaatimuksessa esitetään pinnoiteaine, joka käsittää yhdisteet A ja B, ovat kaikki seokset, jotka käsittävät yhdisteet A ja B uutuuden esteitä, vaikkei julkaisuissa erikseen olisi mainittu käyttöä pinnoiteaineena. Toisaalta, jos käyttötarkoitus asettaa joitain teknisiä vaatimuksia keksinnölle, otetaan nämä huomioon uutuuden arvioinnissa. Esimerkiksi jos keksinnön kohteena on muotti sulaa terästä varten, ei jääpalamuotti voi toimia uutuuden esteenä, koska se ei teknisiltä ominaisuuksilta sovellu sulalle teräkselle.

Poikkeuksena edellä esitettyyn on yhdisteiden lääketieteellinen käyttö, jossa tunnetaan ns. toinen lääketieteellinen käyttö. Tämä tarkoittaa, että lääkeaine, jota on tunnettua käyttää jotain indikaatiota varten, voidaan patentoida jotain ennestään tuntematonta indikaatiota varten. Esimerkiksi yhdiste, joka tunnetusti auttaa päänsärkyyn, voidaan patentoida astmalääkkeenä.

Suoraan ilmaistuna tai yksiselitteisesti päätellen

Jokaisen piirteen tulee ilmetä viitejulkaisusta joko eksplisiittisesti eli suoraan ilmaistuna tai implisiittisesti eli piirre voidaan varmasti ja yksiselitteisesti päätellä sisältyvän tunnettuun tekniikkaan. Jos piirteiden sisältyminen ei ole varmaa, ei julkaisu ole uutuudeneste. Toisinaan patenttivaatimuksissa esitetään useita vaihtoehtoja tietylle piirteelle. Tällöin yhdenkin vaihtoehdon löytyminen viitejulkaisusta vie uutuuden patenttivaatimukselta.

Piirteen maininta yleisellä tasolla ei yleensä vie uutuutta erityiseltä toteutustavalta. Esimerkiksi jos estejulkaisussa mainitaan, että ratkaisussa käytetään metallia, voi kuparin käyttö silti olla uutta. Toisaalta, erityinen toteutustapa vie uutuuden piirteen yleiseltä tasolta, eli kuparin maininta estejulkaisussa vie uutuuden metallilta.

Valinnan vaikeus

Toisinaan keksinnön piirteet on esitetty viitejulkaisussa listoissa, joissa on myös muita vaihtoehtoisia piirteitä. Eurooppalainen käytäntö on, että jos keksinnön mukaista ratkaisua varten piirteitä on valittava vähintään kahdelta listalta, uutuusvaatimus yleensä täyttyy. Toisinaan taas viitejulkaisussa on esitetty jokin parametrialue, joka jossain määrin on yhtenevä keksinnön kanssa. Tällöin eurooppalaisen käytännön mukaan uutuusehto yleensä täyttyy, jos keksinnön parametrialue on kapeampi kuin viitejulkaisun esittämä alue, eikä alueeseen kuulu viitejulkaisussa esitettyjä esimerkkejä tai reuna-arvoa. Lisäksi uusi alue ei saa olla mielivaltaisesti valittu vaan sen valinnalle on oltava jokin syy. Näistä käytännöistä voi kuitenkin olla suuriakin poikkeuksia Euroopan ulkopuolella.

Keksinnön uutuuden arvioinnissa pyritään siihen, että vain uusia innovaatioita patentoidaan. Kun keksintö on todettu uudeksi, pitää seuraavaksi arvioida eroaako keksintö olennaisesti tunnetuista ratkaisuista. Lue lisää keksinnöllisyyden arvioinnista.

Jaa artikkeli